Główne założenia strategii 2020

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości Spółki dzięki:

  • zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,
  • stabilnej polityce dywidendowej,
  • stworzeniu potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,
  • utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.

Cele finansowe ujęte w Strategii 2020 przewidują istotny wzrost wartości poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w stosunku do wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową w 2014 r. (rok bazowy) i zakładają w okresie jej obowiązywania osiągnięcie poziomu przychodów ze sprzedaży na poziomie 3 357 mln zł (wzrost o 84% w stosunku do roku bazowego), zysku EBITDA na poziomie 514 mln zł (wzrost o 66% w stosunku do roku bazowego), zysku operacyjnego na poziomie 360 mln zł (wzrost o 60% w stosunku do roku bazowego) oraz zysku netto na poziomie 263 mln zł (wzrost o 56% w stosunku do roku bazowego).

(Dane w mln zł)Dane za 2014 r. (rok bazowy)Cele na 2020 r.Procentowy wzrost
Przychody operacyjne1 8203 35784%
EBITDA30951466%
EBIT22536060%
Zysk netto16926356%

1354 mln zł

Poziom wydatków inwestycyjnych narastająco w latach 2015-2020 założony w Strategii 2020, z czego:

585

mln zł

zostanie zrealizowanych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych

356

mln zł

zostanie zrealizowanych w Segmencie Systemów Aluminiowych

367

mln zł

zostanie zrealizowanych w Segmencie Opakowań Giętkich

Wskazane wydatki inwestycyjne nie uwzględniają potencjalnych działań w obszarze akwizycji, których kierunek i zakres przewiduje:

  • akwizycję podmiotu o przychodach wielkości około 50 mln euro w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych, która umożliwi nabycie nowych oraz rozwój już posiadanych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na ich bazie,
  • akwizycję podmiotu o przychodach wielkości około 20 mln euro w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych, która pozwoli na rozwój geograficznych lub produktowy tego segmentu działalności,
  • akwizycję podmiotu w ramach nowego segmentu działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, którego wartość przychodów w 2020 r. przekraczałaby wielkość 50 mln euro.

Zgodnie z opublikowaną prognozą wyników finansowych i operacyjnych dostępną tutaj, Zarząd przewiduje, że na koniec 2019 r. stopień realizacji poszczególnych celów finansowych ujętych w Strategii 2020 przekroczy poziom 95%.

Jednocześnie prognozowana, skumulowana wartość wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2019 wyniesie 1144 mln zł, co stanowi 87% ogółu wydatków przewidzianych w okresie obowiązywania Strategii 2020.


(Dane w mln zł)2019Cele 2020Stopień realizacji*
Przychody operacyjne3 2163 35796%
EBITDA48851495%
EBIT34436096%
Zysk netto26126399%
Wydatki Inwestycyjne narastająco (od 2015r.)1 1441 30887%

*Zakładany po 2019 r. stopień realizacji celów finansowych Strategii 2020


Spółka wypłacała w latach 2015-2018 w formie dywidendy dla akcjonariuszy średnio 90% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej osiągniętego w latach 2014-2017, co wpisuje się w obowiązującą w okresie Strategii 2020 politykę dywidendową.

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu, nie przeprowadzone zostały działania w zakresie akwizycji. W dniu 23 stycznia 2019 r. Spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, który obejmuje m.in. ocenę i analizę prowadzonej działalności, pozycji konkurencyjnej segmentów operacyjnych, uwarunkowań rynkowych, potencjału dalszego rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej oraz dalszego rozwoju Grupy poprzez akwizycje lub dezinwestycje. Proces wykorzystany zostanie również przez Zarząd w celu opracowania strategii rozwoju Grupy Kapitałowej w kolejnych latach lata.


W okresie obowiązywania Strategii 2020 Spółka dokłada również należytych starań mających na celu utrzymanie na wysokim poziomie jakości komunikacji z jej interesariuszami, utrzymanie wysokich standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w zakresie corporate governance. Wysiłki te docenione zostały przez niezależnych ekspertów m.in. poprzez przyznanie Spółce 3 miejsca w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2015” oraz 5 miejsca w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2016” organizowanych przez redakcję „Pulsu Biznesu”, 6 miejsca na Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2016 opracowywanej przez prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Jarosławem Horodeckim, a weryfikowany przez firmę Deloitte.


Od początku obowiązywania Strategii 2020 tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. cena jednej akcji spółki Grupa Kęty S.A. na GPW wzrosła z poziomu około 221 zł do poziomu 329 zł, tj. o około 49%, co potwierdza wzrost wartości Spółki i dotychczasową skuteczność realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.