List Prezesa Zarządu

GRI:

Szanowni Państwo

Mam przyjemność po raz kolejny zaprezentować Państwu Raport Roczny Grupy Kęty S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej. Dane finansowe i operacyjne w nim zwarte oraz opisane wydarzenia dobitnie przekonują, że rok 2018 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Kluczowe segmenty biznesowe odnotowały wzrost sprzedaży zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym, co zaowocowało wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one 2,99 mld zł i były wyższe o 13,3 % od uzyskanych w poprzednim roku. Zanotowaliśmy także znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto do 268,5 mln zł (+13,5%).

Rekordowe wyniki sprzedaży wszystkich trzech segmentów biznesowych, rekordowe inwestycje oraz wysoka dywidenda wypłacona akcjonariuszom wskazują, iż Grupa Kęty wstąpiła na kolejny, wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju. Ponadto zwiększające się na poziomie przychodów i zysków poszczególne pozycje rachunku zysków i strat jasno wykazują, iż Grupa Kęty uczyniła milowe kroki na drodze do skutecznej realizacji celów Strategii 2020, gdyż stopień realizacji poszczególnych celów finansowych ujętych w Strategii oscyluje wokół poziomu 90%. Co więcej, zgodnie z opublikowaną prognozą wyników finansowych i operacyjnych Spółka przewiduje, że na koniec 2019 roku stopień realizacji tych celów przekroczy poziom 95%.
2,99 mld zł

Sprzedaż Grupy Kapitałowej wzrosła o 13,3 % r/r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 268,5 mln zł i był wyższy o 13,5% od wypracowanego w poprzednim roku. Grupa Kęty uczyniła milowe kroki na drodze do skutecznej realizacji celów strategii 2020.
Wykorzystując sprzyjającą, globalną koniunkturę, spółki Grupy Kapitałowej koncentrowały się w 2018 roku na dalszym organicznym rozwoju i umacnianiu silnej pozycji na rynku krajowym oraz międzynarodowym we wszystkich trzech segmentach: wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich. Utrzymujący się przez cały rok na wysokim poziomie popyt na oferowane produkty, zgłaszany zarówno przez dotychczasowych, jak również przez nowo pozyskanych klientów, umożliwił zwiększanie wolumenów sprzedaży i uwzględnienie rosnących kosztów w cenach oferowanych produktów, co w konsekwencji pozwoliło zachować dobre marże operacyjne. Do poprawy wyników przyczyniły się również przeprowadzone w poprzednich okresach inwestycje, które po raz kolejny potwierdzają słuszność obranej przez zarząd strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej i skuteczność jej realizacji.

Rok 2018 był również okresem szczególnie intensywnym pod kątem realizowanych we wszystkich segmentach działalności inwestycji, których wartość była największa w historii Grupy Kęty i wyniosła 230 mln zł.
Z największych inwestycji warto wymienić te realizowane przez Segment Opakowań Giętkich, które dotyczą głównie projektu realizowanego w Oświęcimiu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wartości 110 mln zł w postaci budowy zakładu z linią do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów, będącego bliźniaczym odpowiednikiem analogicznego projektu zrealizowanego przez ten Segment w poprzednich latach i który umożliwił znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. Projekt ten wpisuje się w strategię rozwoju tego segmentu działalności, którego celem na najbliższe lata jest dywersyfikacja źródeł przychodów, a także wydłużanie łańcucha wartości dodanej.

Inwestycje realizowane w Segmencie Wyrobów Wyciskanych obejmowały w szczególności instalację dwóch nowych pras, w tym jednej o nacisku 28 MN do produkcji profili aluminiowych ze stopów miękkich i drugiej o nacisku 36 MN do produkcji profili aluminiowych ze stopów twardych, co umożliwi temu Segmentowi zwiększenie w 2019 roku produkcji wyrobów wyciskanych o około 8 tys. ton. Wspominając o inwestycjach realizowanych przez ten segment warto również zwrócić uwagę na uruchomienie produkcji komponentów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego w ukończonej nowej hali w Zakładzie Zaawansowanych Produktów Aluminiowych w Kętach. Zrealizowane w 2018 roku inwestycje pozwolą znacząco zwiększyć potencjał produkcyjny tego segmentu, który na obecną chwilę obejmuje 13 zainstalowanych pras do wyciskania zlokalizowanych w Kętach, Tychach oraz na Ukrainie w Borodiance koło Kijowa.

Rosnące nieustannie wymagania rynkowe w Segmencie Systemów Aluminiowych w zakresie m.in. jakości obsługi produkcyjnej i logistycznej klientów niejako wymuszają na Grupie Kapitałowej ponoszenie stałych wydatków inwestycyjnych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w tym Segmencie. Skutkowało to również rozpoczęciem w roku 2018 rozbudowy powierzchni magazynowo–produkcyjnej pod uruchomienie w 2019 roku drugiej bardzo nowoczesnej linii lakierni pionowej. Coraz większa aktywność Grupy Kapitałowej w tym segmencie na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, charakteryzujących się większymi wymaganiami w zakresie norm jakościowych wpłynęła również na podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy nowoczesnego Centrum Badań i Innowacji, którego uruchomienie zaplanowano na drugą połowę 2019 roku i które po ukończeniu umożliwi przeprowadzanie specjalistycznych badań, testów i certyfikacji oferowanych produktów pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań występujących na tych rynkach. Warto wspomnieć, że będzie to pierwsze w Polsce, a drugie w Europie akredytowane laboratorium producenta systemów aluminiowych.


Szanowni Państwo

Jestem przekonany, że skutecznie zrealizowany plan inwestycyjny w okresie obowiązywania obecnej Strategii 2020, którego wartość szacowana jest na ok. 1,35 mld zł stanowił będzie silny fundament pod dalszy rozwój Grupy Kapitałowej w kraju, a przede wszystkim czynnik wspierający odważną ekspansję zagraniczną w kolejnych okresach.

Mając na uwadze zbliżający się koniec okresu obowiązywania Strategii 2020, Zarząd zdecydował, że praca nad strategią na lata 2020-2025 poprzedzona zostanie procesem przeglądu opcji strategicznych, który obejmie m.in. ocenę i analizę prowadzonej działalności, uwarunkowań rynkowych, pozycji konkurencyjnej i pozwoli na najefektywniejsze wykorzystanie aktywów.

Jednocześnie chciałem zapewnić, że proces inwestycyjny zawsze staramy się prowadzić w trosce o nieumniejszanie szans przyszłych pokoleń. Skupiamy się na ekonomicznym rozwoju organizacji, jej ludzi i społeczności lokalnych w poszanowaniu i zabezpieczeniu kwestii środowiskowych. W niniejszym rocznym sprawozdaniu z dumą prezentujemy nasze oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych, które po raz czwarty wzbogaciło dokument o wymiar społeczny i środowiskowy. Z roku na rok staramy się rozwijać nasze kompetencje, doskonalić i poszerzać obszar prezentowanych danych dotyczących wszystkich polskich spółek naszych segmentów biznesowych. Jako duża firma w regionie bierzemy pełną odpowiedzialność za działania w obszarach społecznych i środowiskowych. Dlatego w raporcie skupiliśmy się na tych aspektach, starając się przekazać je w sposób wiarygodny i przejrzysty.


Z poważaniem

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.