Profesjonalizm i etyka

GC ZASADA:1,2,3,5,7,8,10

Zaufanie klientów i inwestorów, dumę pracowników z przynależności do naszej organizacji, a także relacje z otoczeniem budujemy przez rzetelne i uczciwe prowadzenie biznesu, transparentność i wzajemny szacunek. Traktujemy te wartości jako nadzwyczajne aktywa firmy. Zasady etyki nie zastępują naszej własnej odpowiedzialności. Nie zwalniają też z ciągłych poszukiwań właściwego sposobu postępowania nie tylko w biznesie. W tej kwestii ma znaczenie nasza zbiorowa mądrość, wiedza i umiejętność dzielenia się doświadczeniami. Wierzę, że profesjonalizm i etyka jako wartości wiodące w życiu naszej organizacji są właściwym wyborem, pozwalającym na dalszy rozwój zarówno firmy jak i ludzi w niej pracujących.


Cytat z Listu Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A., Kodeks Etyczny

Wartości:

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna, odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Zobacz więcej


GRI:


Nadrzędnym dokumentem firmy regulującym kwestie etyczne i jednocześnie zbiorem wartości standardów moralnych, które przyświecają naszej organizacji i naszym pracownikom jest Kodeks Etyczny wraz z politykami szczegółowymi, m.in.: Polityką antykorupcyjną, Polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów, Polityką poszanowania godności w miejscu pracy i Polityką różnorodności Wspólnie tworzą platformę wytycznych i standardów działania oraz nadrzędnych wartości w całej Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Integralną częścią Kodeksu jest Polityka Antykorupcyjna, która w sposób przejrzysty pokazuje nasze podejście do tematyki korupcji. W 2018 roku nie były przeprowadzone żadne szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji z powodu, iż plan takich szkoleń opracowaliśmy i przyjęliśmy na rok 2019. Naszym celem jest zapoznanie 100% pracowników z zapisami Kodeksu Etycznego i Polityki Antykorupcyjnej.


Bez istotnych zmian w stosunku do roku 2017 pozostała struktura monitorująca procesy etyczne.

W roku 2018 w głównych segmentach biznesowych funkcjonowały Komisje Etyki Biznesu (powołane w Grupie Kęty S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A.) a z poziomu Grupy Kapitałowej – Rzecznik Etyki Biznesu. Łącznie 15 osób.

Rzecznik Etyki Biznesu, którego najważniejszą rolą jest stanie na straży standardów i wartości zapisanych w Kodeksie Etycznym, które Grupa Kapitałowa GRUPY KĘTY S.A. przyjmuje jako nadrzędne w prowadzeniu biznesu; do głównych zadań Rzecznika Etyki Biznesu należą:

  • przyjmowanie od pracowników/partnerów biznesowych oficjalnych zgłoszeń naruszeń Kodeksu Etycznego (przyjmowanie zgłoszeń może odbywać się kilkutorowo - bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu, listownie lub na specjalny adres mailowy - wszystkie te kanały są wskazane w zapisie Kodeksu Etycznego)
  • współuczestniczenie w procesie rozwoju systemów etycznych w Grupie Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A.
  • współuczestniczenie w działaniach komunikacyjnych i edukacyjnych na rzecz popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury organizacyjnej Firmy

Rzecznik Etyki Biznesu w Grupie Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A. jak również praca w Komisjach ds. Etyki Biznesu są funkcjami sprawowanymi społecznie.

Zapisy Kodeksu Etycznego wskazują sposób zgłaszania oficjalnych naruszeń jak również możliwość zgłaszania wątpliwości co do zachowań etycznych. W firmie nie funkcjonują osobne infolinie i telefony zaufania.

W roku 2018 wpłynęły do Rzecznika Etyki Biznesu dwa zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu Etycznego w obszarach poszanowania godności w miejscu pracy. Pierwsze z nich po wstępnym rozpoznaniu przez Rzecznika Etyki Biznesu zostało zawrócone zgodnie z zapisami Kodeksu Etycznego na ścieżkę postępowania wewnątrz organizacji, która w ocenie Rzecznika nie została w sposób należyty wykorzystana. Drugie zostało skierowane do rozpatrzenia przez stosowną Komisję Etyki Biznesu. W efekcie przeprowadzonego postępowania Komisja nie potwierdziła faktu naruszenia.
Nie wpłynęły zgłoszenia w zakresie naruszenia przestrzegania praw człowieka oraz polityki antykorupcyjnej.


GRI:

Kodeks etyczny również jasno definiuje i reguluje podejście organizacji do udziału w życiu publicznym, mianowicie: "Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki."


W roku 2018 firma nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.