Polityka różnorodności

GC ZASADA:1,6

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA posiadają bogatą tradycję i w ich szeregach zatrudnione są osoby z długoletnim doświadczeniem – niejednokrotnie związane z firmą od początku swojej kariery zawodowej. Taki kapitał wiedzy i umiejętności wpisanych w potrzeby organizacji to wymierna wartość, a tak zbudowana struktura zatrudnienia tworzy wyjątkową kulturę organizacyjną.

Różnorodność rozwija biznesZarządzanie zespołami, gdzie często różnic między współpracownikami jest więcej, niż elementów wspólnych – wymaga uwagi mocno skupionej na zarządzaniu relacjami. Rolą osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie jest zapewnienie wszystkim warunków pracy sprzyjających rozwojowi i dających poczucie bezpieczeństwa, rozumianego nie tylko w kontekście fizycznym ale i komfortu psychicznego.

Niezbędne są rozwiązania systemowe, a wśród dostępnych narzędzi wymienić można Politykę Różnorodności. Jednym z jej założeń jest przekuwanie różnic na rozwój biznesu, ponieważ indywidualne cechy pracowników wpływają na kreatywne rozwiązania. Podstawowym elementem jest natomiast zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji pracowników czy kontrahentów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.

Spółki realizują działania związane z propagowaniem tolerancji, zapobieganiem dyskryminacji, dostosowywaniem miejsc i warunków pracy
do szczególnych potrzeb pracowników. Odbywa się to poprzez organizację szkoleń, wprowadzania elastycznych form pracy, ale również przegląd wynagrodzeń, przyznawanych nagród czy benefitów, gdzie badane są między innymi kryteria będące podstawą do ich wypłaty.

Polityka różnorodności jest rozwinięciem wytycznych określonych w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA.

W roku 2018 nie zgłoszono przypadków dyskryminacji, naruszenie poszanowania godności opisano w rozdziale profesjonalizm i etykaGRI:


Poziom średniego wynagrodzenia kobiet w relacji do średniego wynagrodzenia mężczyzn w większości grup zawodowych jest mniejszy, średnio o 15%.

Pojawiają się grupy stanowisk kierowniczych, gdzie role te pełnią wyłącznie mężczyźni.


20172018
SWWzarządzający0%0%
SWWdyrektor80%84%
SWWkierownik0%67%
SWWspecjalista79%81%
SWWmistrz0%0%
SWWprodukcyjne, robotnicze85%83%
SOGzarządzający0%0%
SOGdyrektor0%0%
SOGkierownik92%102%
SOGspecjalista88%96%
SOGmistrz0%0%
SOGprodukcyjne, robotnicze102%93%
SSAzarządzający90%82%
SSAdyrektor0%0%
SSAkierownik98%82%
SSAspecjalista83%89%
SSAmistrz94%78%
SSAprodukcyjne, robotnicze92%82%

GRI:
20172018
pracownicy w podziale na płećumowy na okres próbnyumowy na czas określonyumowy na czas nieokreślonyumowy na zastępstwoumowy o dziełoumowy zleceniainne umowy cywilno-prawneumowy na okres próbnyumowy na czas określonyumowy na czas nieokreślonyumowy na zastępstwoumowy o dziełoumowy zleceniainne umowy cywilno-prawne
SWWkobiety346259000015792590010
SWWmężczyźni61998980000401669380020
SWWrazem92451 1570000552451 1970030
SOGkobiety329910000924980000
SOGmężczyźni271364960000221005440000
SOGrazem301655870000311246420000
SSAkobiety15249310002134121440400371
SSAmężczyźni53429886001052593391 031001521
SSArazem686781 1960012651005531 435001892

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.