Tabela GRI

WSKAŹNIK I JEGO OPISNR. STRONY W SPRAWOZDANIU ZARZĄDUZASADY GLOBAL COMPACTPN-ISO 26000 KLUCZOWE OBSZARYSIN
STRATEGIA I ANALIZA
102-14 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.4-5;39-40
102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.37-39;66G.3.1; G.3.2
PROFIL ORGANIZACYJNY
102-1 Nazwa organizacji.6
102-2 Główne marki, produkty i/lub usługi.6; 12-15
102-3 Lokalizacja siedziby głównej.6
102-4 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie organizacja prowadzi istotne działania, lub które są szczególnie istotne w kontekście kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie.6;11-15;37
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji.6;67
102-6 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów.6;12-15; 37
102-7 Skala działalności organizacji.6;12-15;19-27
102-8 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.45-47Zasada 1S.2.1
102-41 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.48
102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości.12
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw.9;11; 61-62; 67
102-11 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.52-53Zasada 8
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.39-40G.2.2
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.39-40
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
102-45 Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem.09.lis
102-46 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych aspektów. Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.61 -62
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.61 -62
103-1 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.61 -62
103-1 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji.61 -62
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.61 -62
102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic aspektów.61 -62
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.41-42
102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy.41-42
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.41-42
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.41-42
PROFIL RAPORTU
102-50 Okres raportowania.61 -62
102-51 Data publikacji ostatniego raportu.61 -62
102-52 Cykl raportowania.61 -62
102-53 Osoba kontaktowa.61 -62
102-5461 -62
a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizacje.61 -62
b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.61 -62
c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).61 -62
102-55 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.61 -62
ŁAD ORGANIZACYJNY
102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.72-77
102-19 Proces upoważniania przez najwyższy organ nadzoru wyższej kadry zarządzającej i innych pracowników do nadzorowania kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.72
102-26 Rola najwyższego organu nadzoru oraz wyższej kadry zarządzającej w rozwoju, zatwierdzaniu i uaktualnianiu celów organizacji, oświadczeń na temat wartości i misji organizacji, strategii, polityk i celów związanych z wpływami ekonomicznymi środowiskowymi i społecznymi.39-40;70-74Ład organizacyjny
102-35 Polityka wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego i wyższej kadry zarządzającej17-18
ETYKA
102-16 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.42-43Zasada 1, 2, 3, 5, 7, 8,10Uczciwe praktyki operacyjne
Praktyki z zakresu pracy
Prawa człowieka
G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4;
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania.42-43G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4;
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie.42-43G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4; S.10.2
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Wskaźniki ekonomiczne
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.28
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”.28
Praktyki zakupowe
204-1 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.12
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.12
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Surowce /Materiały
301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.54-55E.1.1
301-2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.55środowisko/Zrównowarzone wykorzystanie zasobówE.1.1
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Surowce/Materiały"54-55
Energia
302-1 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.55-56E.2.1
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Energia”55-56
Woda
303-1 Łączny pobór wody według źródła.56E.3.1
303-3 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu56-57środowisko/Zrównoważone wykorzystanie zasobówE.3.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Woda”56-57
Emisje
305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.53E.5.1
305-7 Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.53-54E.5.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.53-54środowisko/Zapobieganie zanieczyszczeniom
Ścieki i odpady
306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.57-58
306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.58E.6.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Scieki i odpady”.57-58
Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi
307-1 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.58-59E.7.4
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”.58-59
Ogólne
103-2 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.59-60
Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym
103-2 Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.60E.7.3
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE
Praktyki zatrudnienia i godna praca
ZatrudnienieS.2.2; S.2.3
401-1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region.47Praktyki z zakresu pracy/ Zatrudnienie i stosunki pracyS.2.15
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin48
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.43-47Zasada 1
Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi
402-1 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.48Praktyki z zakresu pracy/Dialog społeczny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-9 Wskaźnik urazów 49-50
403-5 Wskaźnik Szkolenia pracowników z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w pracy50
403-6 Promocja zdrowia pracowników50-51
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy”.49-50Praktyki z zakresu pracy/ Bezpieczeństwo i Higiena pracy
Edukacja i szkolenia
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.48-49
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Edukacja i szkolenia”.48-49Praktyki z zakresu pracy/ Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracyS.6.2
Różnorodność i równość szans
405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.17-18; 45-47S.2.9
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Różnorodność i równość szans”.44-47Zasada 1,6Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.45Zasada 1, 6
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy
103-2 Liczba skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg45Zasada 2,6
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy"42-43Zasada 2,6
Prawa człowieka
Przeciwdziałanie dyskryminacji
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii45Zasada 1, 6
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Przeciwdziałanie dyskryminacji"44-45Zasada 1, 6Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe
Prawa człowieka/ Nalezyta staranność
Prawa człowieka/ Fundamentalne zasady i prawa w pracy
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka
103-2 Liczba skarg z zakresu naruszenia praw człowieka, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy43Zasada 2,6
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka"42-43Zasada 2,6
Wpływ na społeczeństwoS.9.3
Społeczność lokalna
413-1 Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe.51-52Zasada 1, 8
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”.51-52Zasada 1, 8Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Zaangażowanie społeczne/ Edukacja i kultura/Tworzenie miejsc pracy i rozwój społeczności lokalnej
Przeciwdziałanie korupcji
205-2 Komunikacja i szkolenia pracowników z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych w organizacji42-43Zasada 10
Udział w życiu publicznym
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów i beneficjentów43Zasada 10

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.