Polityka środowiskowa

W Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. przykładamy dużą wagę do zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Spółki Grupy kapitałowej stawiają sobie za cel minimalizowanie ryzyk środowiskowych. Służy temu monitorowanie istotnych aspektów środowiskowych w ramach ISO14001:2015 oraz właściwe utrzymanie infrastruktury oparte o działania predykcyjne i prewencyjne oraz program audytów wewnętrznych. Nieustannie doskonalimy zarządzanie ochroną środowiska, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki środowiskowe.

Dbamy o środowisko

W raporcie uwzględniono łącznie 12 wskaźników środowiskowych objętych standardem GRI. Proces definiowania obszarów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie priorytetu aspektom środowiskowym zidentyfikowanym w ramach funkcjonującego w spółkach systemu zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 140001:2015. Rejestr ten obejmuje wszystkie elementy działań spółek, w tym wyroby i usługi, które mogą oddziaływać ze środowiskiem. W rezultacie dokonano wyboru wskaźników GRI: 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 302-1, 303-2, 303-3, 305-1, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1, które w największym stopniu odnoszą się do działalności Grupy i jej wpływu na środowisko. Wskaźniki te dotyczą obszarów i komponentów środowiska, na które poszczególne spółki mogą znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda, ścieki, odpady, surowce i materiały, zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami.

GRI:

Poniżej zaraportowano całkowitą masę podstawowych materiałów, które wykorzystano w procesach produkcji w raportowanym okresie. W każdym z naszych biznesów kładziemy nacisk na efektywne wykorzystanie surowców oraz spełnienie obowiązujących norm. Podejmujemy działania by współpracować z dostawcami, którzy kierują sie ideą zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze oraz współpracujemy z ośrodkami i instytucjami naukowymi. Z uwagi na specyfikę segmentów produkcyjnych Grupy Kapitałowej lista wykorzystywanych surowców i materiałów jest mocno zróżnicowana.
Do głównych surowców wykorzystywanych w SWW do produkcji elementów aluminiowych należą: aluminium, składniki stopowe, złom aluminium. Segment produkuje z tych surowców wlewki aluminium stanowiące materiał wejściowy do procesu wyciskania kształtowników. W procesie wtórnego wytopu zużywane są odpady aluminiowe powstające w zakładzie, jak i zakupione z rynku. Surowce dostarczane do zakładu są kontrolowane na zawartość ew. zanieczyszczeń. W tegorocznym raporcie podano całkowita ilość wykorzystanego złomu tj. obok zakupionego z rynku również złom z produkcji własnej oraz spółek zależnych.
Charakterystycznymi surowcami stosowanymi w procesach produkcyjnych SSA należą: aluminium, stal, stop cynku, preparaty chemiczne do obróbki aluminium oraz obróbki galwanicznej elementów przeznaczonych do cynkowania, szkło, przekładki, granulaty tworzywowe oraz farba proszkowa. Z wymienionych surowców zakłady produkują: systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, profile i skrzynie roletowe, rolety, bramy oraz akcesoria dla stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej.
Do głównych surowców wykorzystywanych przez SOG należą: granulaty tworzyw sztucznych (PP, PE, PA, EVOH itp.), folie aluminiowe, papiery, folie z tworzyw sztucznych (OPP, PET, PE, PVC, PA, EVOH itp.), farby, lakiery, kleje i rozpuszczalniki. Z surowców tych produkowane są: wielowarstwowe folie tworzywowe, w tym wysokobarierowe; laminaty giętkie jedno i wielowarstwowe, w tym drukowane lub lakierowane. Surowce przed zakupem zatwierdzane są na zgodność z wymaganiami prawa żywnościowego.
Kontrola i wykorzystanie surowców odbywa się przy uwzględnieniu rygorów standardu ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS18001 w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu wytwórczego oraz minimalizacji emisji. Spółki posiadają własne zaplecze do przeprowadzania badań i sprawdzeń.


SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWAluminiumMg15 96517 417
SWWSkładniki StopoweMg588616
SWWZaprawyMg927898
SWWZłomy zakupioneMg27 11329 541
SWWWlewki z importuMg34 73457 189
SOGFarby, lakiery, klejeMg7 6707 921
SOGFolia AluMg3 8713 988
SOGFolia PP, PET,PVCMg4 7644 479
SOGGranulaty tworzywMg14 33046 053
SOGPapierMg9 6829 743
SSAProfile aluMg25 68431 228
SSAFarby proszkoweMg753953
SSAChemikaliaMg1 0031 154

GRI:

W SWW realizowany jest proces odzysku aluminium. Uzyskuje się wysoki udział surowców wtórnych w produkcji finalnej. Recyklingowi podlegają odpady aluminium wytwarzane na terenie zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej, jak również odbierane i przetwarzane są odpady z rynku. Opady te stosowane są jako komponent surowców do produkcji nowych elementów wyciskanych z aluminium i stopów aluminium. Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki stopów, dzięki czemu w procesie wtórnego wytopu nie stosuje oddziaływujących niekorzystnie na środowisko topników pokryciowych. Firma pozyskuje odpady aluminiowe pochodzące od końcowych użytkowników (post-consumer), jak również materiały stanowiące odpady z procesów produkcyjnych (pre-consumer). Procesowi temu towarzyszą rygorystyczne wymagania co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, a do powietrza szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium zakład oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego z boksytów, którego wytop jest bardzo energochłonny. Dzięki recyklingowi aluminium wtórnego ogranicza się ponadto zanieczyszczenie powietrza oraz wody.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWRecykling złomu al POST-consumer%9,24,3
SWWRecykling złomu al PRE-consumer%20,719,6
SWWRecykling złomu al z produkcji własnej%38,541,7
SWWMateriały z recyklingu wykorzystane w procesie%68,465,6

GRI:

W Grupie Kapitałowej efektywność energetyczna instalacji produkcyjnych traktowana jest priorytetowo. W celu jej zapewnienia wdrożono specjalny system rozwiązań technicznych i organizacyjnych zgodnie z wytycznymi normy ISO 14001 i ISO 50001. Zużycie czynników energetycznych podlega planowaniu i monitorowaniu. Poszczególne jednostki organizacyjne Spółke rozliczane są z faktycznego zużycia czynnika, a w przypadku przekroczenia planowanych wskaźników dokonywana jest analiza przyczyny wzrostu. Monitorowanie zużycia polega na opomiarowaniu miejsc dostarczania oraz rozbioru mediów. Na podstawie odczytów dokonuje się rozbicia kosztów na poszczególne miejsca ich powstawania. Pomiar zużycia mediów realizowany jest przez specjalny systemem komputerowy, pozwalający na kontrolę wszystkich urządzeń przetwarzających media. Dane o ich pracy przekazywane są do centralnego punktu zarządzania, co pozwala na natychmiastową reakcję czy korygowanie ewentualnych niezgodności. W ramach systemu ISO 14001:2015 realizowany jest ponadto program oszczędności mediów oraz prowadzone audyty efektywności. Energia elektryczna wykorzystywana jest m.in do napędów urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, do oświetlenia hal i pomieszczeń. Energia ze spalania gazu ziemnego wykorzystywane jest głównie w procesach obróbki cieplnej w liniach technologicznych m.in. w procesie wtórnego wytopu aluminium, wyciskania i ciągnienia, anodowania, lakierowania proszkowego oraz do ogrzewania pomieszczeń. Wspieramy ponadto zielone budownictwo poprzez rozwijanie zielonych kart produktów dla certyfikacji LEED i BREEAM. Karty profili SWW i systemów SSA zawierają zestaw informacji istotnych w procesie certyfikacji w systemach LEED i BREEAM.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWEnergia elektrycznaGJ297 270326 207
SWWGaz ziemnyGJ281 787314 824
SWWZużycie energii elektr. na jednostkę produkcjiGJ/Mg2,562,42
SWWZużycie gazu na jednostkę produkcjiGJ/Mg2,432,57
SOGEnergia elektrycznaGJ184 507199 480
SOGGaz ziemnyGJ121 142125 822
SOGZużycie energii elektr. na jednostkę produkcjiGJ/Mg3,353,11
SOGZużycie gazu na jednostkę produkcjiGJ/Mg2,21,96
SSAEnergia elektrycznaGJ62 41167 383
SSAGaz ziemnyGJ75 16483 029
SSAZużycie energii elektr. na jednostkę produkcjiGJ/Mg1,731,54
SSAZużycie gazu na jednostkę produkcjiGJ/Mg2,091,9

GRI:

Z uwagi na charakter produkcji recykling i ponowne wykorzystanie wody pobranej z własnych ujęć dotyczy SWW. Celem jest maksymalne zwiększenie udziału wody podlegającej recyklingowi w całkowitej ilości wody do celów produkcyjnych oraz ograniczenie korzystania ze środowiska. Efekt uzyskiwany jest poprzez zastosowanie chłodzenia w obiegu zamkniętym procesów cieplnych związanych z wytopem i przetwarzaniem aluminium. Instalacja obiegu zamkniętego umożliwia znaczące oszczędności zużycia wody. Jedynie w celu zapobiegania narastaniu zawiesiny stałej i substancji ropopochodnych z obiegu okresowo dokonuje się niewielkich zrzutów i uzupełnienia wodą czystą. Zrzucane wody chłodnicze odprowadzane są na centralną oczyszczalnię ścieków.

SpółkaObieg zamkniętyJednostka20172018
SWWŁączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu tys. m33 0793 078

GRI:

W Grupie Kapitałowej jedynie Grupa Kety S.A. zaopatruje się w wodę z własnych ujęć: studziennego oraz z odwadniania gruntów zakładu. Ujęcie studzienne zasila sieć wody pitnej na terenie zakładu i stanowi źródło wody na cele socjalno-bytowe. Woda używana jest ponadto do zabezpieczenia p.poż. Głównym źródłem wody na cele związane z produkcją jest woda z odwadniania gruntów na terenie zakładu, do której doprowadzana jest woda z sieci drenażowej. Korzystanie z zasobów wody odbywa się w oparciu o posiadane pozwolenie wodnoprawne i zintegrowane. Analizy wpływu poboru wody na środowisko potwierdzają, że działalność z tym związana nie wpływa w sposób istotny na dostępność zasobów wodnych oraz funkcjonowanie obszarów chronionych. Pobierana ilość wody utrzymywana jest znacznie poniżej dopuszczalnych wielkości. SSA i SOG nie posiadają własnych ujęć wód. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez jej zakup od operatorów zewnętrznych w oparciu o stosowne umowy. Woda w SSA używana jest do celów socjalnych oraz na potrzeby technologiczne do procesów obróbki chemicznej profili aluminiowych przed lakierowaniem proszkowym. Wzrost zużycia wody w SSA wynika z uwzględnienia w raporcie spółki ROMB SA gdzie woda zużywana jest do obróbki galwanicznej elementów przeznaczonych do cynkowania oraz procesów mycia detali aluminiowych i stalowych. Z uwagi na charakter produkcji SOG zużywa wodę głównie na cele socjalno-bytowe oraz zabezpieczenia p.poż. Wyjątek stanowi włączona do raportowania w roku 2017 spółka Alupol Films gdzie woda wykorzystywana jest również w linii do obróbki chemicznej cylindrów drukarskich oraz Instalacji do produkcji folii PP.

SpółkaŹródło WodyJednostka20172018
SWWPodziemna m3206 885249 869
SWWZ odwadniania gruntówm3364 909378 892
SWWKanalizacja miejskam36 3016 016
SOGKanalizacja miejskam320 80022 500
SSAKanalizacja miejskam394 107107 205

GRI:

Spółki Grupy Kapitałowej dążą do ograniczania oddziaływania na otoczenie poprzez kreowanie przemysłu niskoemisyjnego, odpowiadając aktywnie na zmiany klimatyczne oraz efektywnie korzystając z zasobów. Analizując wpływ środowiskowy spółek Grupy Kapitałowej szczególną uwagę przykładamy do emisji gazów i pyłów do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla. Emisje do powietrza stanowią bowiem źródło bezpośredniego oddziaływania na otoczenie. Łączny poziom emisji gazów cieplarnianych z uwagi na charakter prowadzonych procesów i moc cieplną stosowanych urządzeń jest niski. Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Gazami cieplarnianymi emitowanymi z instalacji SWW, SSA i SOG jest CO2 i HFCs. Emitowany dwutlenek węgla pochodzi z procesu spalania gazu ziemnego w kotłach grzewczych, promiennikach, dopalaczach termicznych i nagrzewnicach oraz w piecach technologicznych, a emisja wodorofluorowęglowodorów z uwalniania czynnika chłodniczego z urządzeń klimatyzacyjnych.

SpółkaRodzaj emisjiJednostka20172018
SWWEmisja gazów cieplarnianych Mg/rok13 16916 835
SOGEmisja gazów cieplarnianych Mg/rok3 9076 196
SSAEmisja gazów cieplarnianych Mg/rok3 0034 306

GRI:

Spółki GKK dokonują w ramach kontroli oddziaływania okresowych pomiarów emisji z instalacji. Pomiary wykonane w ramach prowadzonego monitoringu wykazują dotrzymanie określonych pozwoleniami standardów. Poziom łącznej emisji spółek GKK jest zdecydowanie niższy od wartości dopuszczalnych. SWW emituje do powietrza poza dwutlenkiem węgla również dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz nieznaczne ilości związków nieorganicznych. Źródłem emisji jest proces spalania gazu ziemnego oraz chemicznej obróbki elementów aluminiowych. Do głównych zanieczyszczeń emitowanych przez SSA należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, kwas siarkowy, chlorowodór, fluor, kwasy nieorganiczne, węglowodory alifatyczne. Źródłem emisji gazów i pyłów jest proces spalania gazu ziemnego oraz procesy obróbki chemicznej i mechanicznej metali. Spółki SOG emitują do powietrza ponadto lotne związki organiczne oraz ozon. Źródłem emisji są procesy druku i laminacji opakowań oraz spalania gazu ziemnego w kotłach i dopalaczach termicznych służących redukcji emisji LZO. W roku 2018 uwzględniono w raporcie emisję z nowego zakładu w ramach SOG spółki Alupol Films.

SpółkaRODZAJ EMISJIJednostka20172018
SWWPył og.Mg/rok1,781,76
SWWSO2Mg/rok1,651,94
SWWNO2Mg/rok11,3812,60
SWWCOMg/rok5,356,68
SWWFluorMg/rok0,150,12
SWWChlorMg/rok0,000,00
SWWKwas siarkowyMg/rok2,902,88
SWWWodorotlenki metaliMg/rok2,001,99
SOGPył og.Mg/rok0,000,00
SOGSO2Mg/rok0,000,00
SOGNO2Mg/rok3,405,40
SOGCOMg/rok0,500,80
SOGLZOMg/rok67,3089,30
SOGOzonMg/rok2,503,60
SSAPył og.Mg/rok1,503,11
SSASO2Mg/rok0,100,16
SSANO2Mg/rok8,7010,72
SSACOMg/rok0,600,81
SSAKwas siarkowyMg/rok14,0320,97
SSAAcetonMg/rok0,320,34
SSAWęglowodory alifatyczneMg/rok1,301,16
SSAWęglowodory aromatyczneMg/rok0,040,06

Do obliczeń wielkości emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń wykorzystano wskaźniki ustalone na podstawie rzeczywistych pomiarów emisji, odniesionych do rzeczywistej wielkości produkcji. W przypadku źródeł spalania gazu wykorzystano wskaźniki emisji opracowane na potrzeby KOBIZE.

GRI:

Ze wszystkich spółek Grupy Kapitałowej jedynie Grupa Kęty S.A. (SWW) odprowadza oczyszczone ścieki przemysłowe bezpośrednio do środowiska. Ścieki odprowadzane są po oczyszczeniu do rzeki Soły. Ścieki z procesów chemicznej obróbki elementów aluminiowych są wcześniej neutralizowane w specjalnie do tego celu zaprojektowanych podczyszczalniach. Zakład posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne, którego limity są w pełni dotrzymane. Uzyskany efekt ograniczonego oddziaływania to wynik m.in.: wyposażenia instalacji, w których powstają ścieki technologiczne, w odrębne stacje neutralizacji ścieków. Opomiarowanie miejsc odprowadzania ścieków oraz zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią jakość powstających ścieków, jak płukanie wielostopniowe, mikroprocesorowe sterowanie dozowaniem odczynników, urządzenia do regeneracji kąpieli, wzajemna neutralizacja ścieków kwaśnych i zasadowych czy ponowne wykorzystanie odcieków w procesie neutralizacji.
W SSA ścieki bezpośrednio do środowiska wprowadza spółka ROMB SA. Pozostałe spółki wprowadzają ścieki po podczyszczeniu w zakładowych stacjach neutralizacyjnych do urządzeń kanalizacyjnych firm zewnętrznych. W ROMB S.A. ścieki z galwanizerni i procesów mycia elementów stalowych i aluminiowych po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Głomia. W zakładach ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej oraz w Opolu ścieki przemysłowe po wstępnym podczyszczeniu w zakładowych stacjach neutralizacji odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych firm zewnętrznych, a w zakładzie w Goleszowie gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia. Spółki posiadają wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne oraz zapewniają odpowiedni poziom czystości. Jakość ścieków jest monitorowana, a wskazane w pozwoleniach limity są dotrzymywane. Zakłady posiadają ponadto stosowne umowy z firmami kanalizacyjnymi na odprowadzanie ścieków.
Również spółki SOG odprowadzają ścieki do kanalizacji innych podmiotów. Ścieki przemysłowe z procesów galwanicznych po oczyszczeniu we własnej stacji neutralizacji wprowadzane są do kanalizacji na podstawie umów oraz posiadanych pozwoleń wodnoprawnych. Wymagania pozwoleń wodnoprawnych są w pełni dotrzymane.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWDo kanalizacji miejskiejtyś m3/rok2529
SWWDo wód powierzchniowychtyś m3/rok891679
SWWw tym ścieki z obróbki chem. aluminiumtyś m3/rok491517
SOGDo kanalizacji miejskiejtyś m3/rok1123
SSADo kanalizacji miejskiejtyś m3/rok6268
SSAw tym ścieki z obróbki chem. aluminiumtyś m3/rok4448
SSADo wód powierzchniowychtyś m3/rok3338

GRI:

Gospodarowanie wytworzonymi w Grupie Kapitałowej odpadami odbywa się zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo dla środowiska. Odpady zbierane są selektywnie. Miejsca gromadzenia odpadów są izolowane od podłoża, zaś odpady są przechowywane w specjalnych, szczelnych pojemnikach. Prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów. Monitorowanie obrotu odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu informatycznego. Odpady niezagospodarowane we własnym zakresie, przekazywane są podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia. Procesy związane z przetwarzaniem odpadów poddano kontroli w ramach wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001.
Do charakterystycznych odpadów wytwarzanych w SWW należą złomy oraz zgary aluminium. Odpady aluminium stanowią cenny surowiec do produkcji profili aluminiowych. Z tego też względu w Grupie Kapitałowej prowadzony jest recykling, w wyniku którego złomy aluminium przetwarzane są w gotowy materiał wsadowy. Spółka zagospodarowuje 100% odpadów aluminiowych wytwarzanych na terenie zakładu, jak również odbiera i przetwarza odpady z rynku. Do głównych odpadów wytwarzanych w SSA należą odpady z obróbki aluminium, szlamy z oczyszczalni ścieków oraz odpady proszków powlekających. Charakterystycznymi odpadami powstającymi w produkcji opakowań w SOG są odpady w postaci laminatów wielomateriałowych, papieru, tworzyw sztucznych, odpady farb i lakierów oraz klejów.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWWytworzone odpady niebezpieczneMg3 3094 619
SWWWytworzone odpady inne niż niebezpieczneMg31 54233 455
SWWWytworzone odpady łącznieMg34 85138 074
SWWWytworzone odpady na jednostkę produkcji Mg/Mg0,30,31
SWWOdpady odzyskaneMg34 84338 057
SWWOdpady unieszkodliwioneMg816
SOGWytworzone odpady niebezpieczneMg1 9782 061
SOGWytworzone odpady inne niż niebezpieczneMg8 1407 983
SOGWytworzone odpady łącznieMg10 11910 044
SOGWytworzone odpady na jednostkę produkcji Mg/Mg0,180,59
SOGOdpady odzyskaneMg10 0149 897
SOGOdpady unieszkodliwioneMg105148
SSAWytworzone odpady niebezpieczneMg525527
SSAWytworzone odpady inne niż niebezpieczneMg3 2153 924
SSAWytworzone odpady łącznieMg3 7404 452
SSAWytworzone odpady na jednostkę produkcji Mg/Mg0,10,1
SSAOdpady odzyskane Mg3 4204 093
SSAOdpady unieszkodliwioneMg320359

GRI:

Nieustannie doskonalimy zarządzanie ochroną środowiska, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki środowiskowe. Podstawowe spółki każdego segmentu produkcyjnego posiadają certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, w tym środowiskowy według normy ISO 14001. W zakładach funkcjonuje również skutecznie system zintegrowany w oparciu o normy ISO 9001 oraz OHSAS 18001.
Spółki GKK posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Organy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadziły w zakładach GKK w 2018 r. szereg kontroli, podczas których nie stwierdzono żadnych poważnych naruszeń. Zakłąd zgodnie z wymaganiami nalicza i terminowo uiszcza opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWOpłaty za emisję do powietrza23 36827 217
SWWOpłaty za pobór wody44 425166 414
SWWOpłaty za ścieki31 534172 250
SWWOpłaty środ. łącznie99 327365 881
SOGOpłaty za emisję do powietrza101 200125 896
SSAOpłaty za emisję do powietrza40 87352 486
SSAOpłaty za ścieki3 4831 927
SSAOpłaty środowiskowe łącznie44 35654 413

GRI:

Spółki GKK posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Zgodność z regulacjami potwierdzona została wynikami przeprowadzonych w 2018 kontroli Inspekcji Środowiska oraz niezależnych auditorów akredytowanych jednostek nadzoru w ramach systemu ISO 14001. Realizowane przez Spółki pomiary i analizy jakości środowiska stanowią dodatkowe potwierdzenie spełniania standardów.
W roku 2018 żadna ze spółek GKK nie ponosiła kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji środowiskowych.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWKary środ. łącznie00
SOGKary środ. łącznie00
SSAKary środ. łącznie00

GRI:

Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą pełną ewidencję kosztów ochrony środowiska. „Zielona księgowość” to powiązany z rachunkowością zakładu model alokowania kosztów środowiskowych, umożliwiający ocenę ich struktury i zmian w czasie. Źródła danych do finansowej oceny działalności środowiskowej stanowią: wydatki na inwestycje proekologiczne, koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń ochronnych, koszty utylizacji odpadów, oczyszczania emisji, wysokość wymaganych prawem opłat środowiskowych. Realizowana rachunkowość stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z działalnością ekologiczną oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi i organizacyjnym.
Priorytetem wydatkowania środków jest regularna modernizacja parku maszynowego oraz doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem wykraczające poza wymagania prawne. Zrealizowano ponadto działania ograniczające ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków. W wyniku funkcjonującego w Grupie Kapitałowej systemu „sugestii pracowniczych” wdrożono szereg projektów skutkujących poprawą efektywności wykorzystania mediów lub redukcją emisji. W ramach systemu zarządzania środowiskiem wdrożono specjalną rezerwę w budżecie ułatwia skuteczną realizację „Programu Środowiskowego”, stanowiącego harmonogram działań proekologicznych w danym roku.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWŁączne koszty środowiskowePLN6 392 7447 295 166
SWWochrony powietrza atmosferycznego i klimatuPLN814 568876 700
SWWGospodarka ściekowaPLN2 860 9933 588 222
SWWGospodarka odpadamiPLN802 513901 209
SWWOchrona gleby, wód powierzchn. i podziemnychPLN1 437 5211 679 183
SWWPozostałe koszty OŚPLN477 149249 852
SOGŁączne koszty środowiskowePLN2 449 9732 936 290
SOGochrony powietrza atmosferycznego i klimatuPLN1 431 1851 086 240
SOGGospodarka ściekowaPLN258 253332 135
SOGGospodarka odpadamiPLN554 6851 187 262
SOGOchrona gleby, wód powierzchn. i podziemnychPLN1 4029 949
SOGPozostałe koszty OŚPLN204 448282 854
SSAŁączne koszty środowiskowePLN1 589 9333 736 811
SSAochrony powietrza atmosferycznego i klimatuPLN153 204191 973
SSAGospodarka ściekowaPLN750 2712 541 032
SSAGospodarka odpadamiPLN597 907708 927
SSAOchrona gleby, wód powierzchn. i podziemnychPLN15 07412 652
SSAPozostałe koszty OŚPLN73 477281 526

GRI:

Do żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. nie wpłynęła skarga strony zainteresowanej dotycząca korzystania ze środowiska. Brak zastrzeżeń organów uprawnionych do kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz okolicznych mieszkańców potwierdza, że oddziaływania zakładu są pod kontrolą. Otwarta polityka informacyjna, w tym publikacja rocznych raportów środowiskowych zwiększyła wiedzę interesariuszy, co do charakteru i zakresu wpływu Spółki na środowisko.

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWSkargiszt00
SOGSkargiszt00
SSASkargiszt00

GRI:

W Grupie Kapitałowej przykładamy dużą wagę do zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Spółki Grupy stawiają sobie za cel minimalizowanie ryzyk środowiskowych. Służy temu monitorowanie istotnych aspektów środowiskowych w ramach ISO14001:2015 oraz właściwe utrzymanie infrastruktury oparte o działania predykcyjne i prewencyjne oraz program audytów wewnętrznych. Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą bieżący monitoring i ocenę ryzyk środowiskowych, podejmując działania określone procedurami sterowania operacyjnego procesami z istotnymi aspektami. Ponadto podejmowane są działania zapobiegawcze ukierunkowane na eliminację potencjalnych zagrożeń.


Zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem czynników środowiskowych

SpółkaWyszczególnienieJednostka20172018
SWWIlość aspektów środowiskowych poddanych kontroli szt8788
SWWIlość działań zapobiegawczych w zakresie środowiskaszt5148
SOGIlość aspektów środowiskowych poddanych kontroli szt162193
SOGIlość działań zapobiegawczych w zakresie środowiskaszt1548
SSAIlość aspektów środowiskowych poddanych kontroli szt51117
SSAIlość działań zapobiegawczych w zakresie środowiskaszt1311

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.